Algemene Huurvoorwaarden Fiat 500 Oldtimer

1. De huurder wordt geacht de Fiat 500 Oldtimer in goede staat te hebben ontvangen (zie beschrijving). De verhuurder wordt geacht de Fiat 500 Oldtimer in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de Fiat 500 Oldtimer krijgt de huurder uitleg over de werking hiervan. In geval van een groepsactiviteit, waarbij derhalve meerdere personen gebruik maken van de Fiat 500 Oldtimers, wordt er één huurovereenkomst afgesloten voor alle voertuigen samen. De huurder vermeld op de overeenkomst is de hoofdverantwoordelijke en staat in voor de naleving van de algemene huurvoorwaarden m.b.t. het gebruik van alle voertuigen, ook door de overige bestuurders.

2. De huurder is verantwoordelijk voor de boorddocumenten en sleutels die meegeleverd worden bij de Fiat 500 Oldtimers.

3. De bestuurder dient minimum 23 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs van minimum 5 jaar. Er wordt voor vertrek een kopie genomen van het rijbewijs en de identiteitskaart van de bestuurder. Alsook van de kredietkaart waarmee de borg werd betaald.

4. De huurperiode is volgens boeking. Bij vroegtijdige terug bezorging blijft de volledige overeengekomen huurprijs gelden en verworven. Inlevering dient te geschieden op onze locatie of een vast en vooraf afgesproken plek en tijdstip. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt per begonnen 15 minuten een direct te betalen toeslag van € 15 per kwartier per Fiat 500 Oldtimer.

5. De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met de Fiat 500 Oldtimer. Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden zowel voorafgaande als tijdens het gebruik van de Fiat 500 Oldtimers. Verkeers- en parkeerboetes tijdens de huurperiode zijn altijd ten laste van de huurder.

6. Bij het parkeren van de Fiat 500 Oldtimer dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal.

7. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de Fiat 500 oldtimer ten gevolge van diefstal en/of andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder, of derden. Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden om verdere afspraken te maken. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de Fiat 500 Oldtimer en het huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

8. Het huren van de Fiat 500 Oldtimer gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

9. Het is de huurder niet toegestaan de Fiat 500 Oldtimer uit te lenen, onder te verhuren of af te staan. Het is ook verboden om onderweg passagiers mee te nemen die geen deel uitmaken van de huurovereenkomst! De gehuurde Fiat 500 Oldtimer mag enkel gebruikt worden voor het vervoer van personen en enkel op verharde wegen. Huisdieren zijn niet toegelaten. We kunnen niet meer dan 4 personen toestaan in de wagen (ongeacht de leeftijd). We moeten ons houden aan het reglement omtrent het gebruik van de openbare weg.

10. Alle Fiat 500 Oldtimers beschikken over een track en trace systeem. Dit kan te allen tijde door ons worden gecontroleerd. Het is verboden een lage Emissie-zone in te rijden, de eventuele boete hieromtrent zijn ten koste van de huurder.

11. De verhuurder is gerechtigd om de verhuurde goederen na vermeend en/of gebleken misbruik of na vastgestelde inbreuken op de huidige algemene huurvoorwaarden onmiddellijk terug te roepen en te laten inleveren, zonder het recht voor de huurder op enige restitutie van huurpenningen onverminderd het recht om de eventueel veroorzaakte schade te verhalen op de huurder of de overige bestuurders

12. De huurder betaalt het volledige huurbedrag en de borg voor het ontvangen van de Fiat 500 Oldtimer.

13. Annuleringen, uitstel of wijzigingen door de huurder dienen schriftelijk te worden ingediend. Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor de aanvankelijke huurdatum en afgesproken uur. Tussen de 48 uur en 24 uur bedraagt de prijs 50%. Minder dan 24 uur voor aanvangsuur of niet verwittigen: 100% van de prijs.

14. Het niet terugbrengen of beschadigen van de koelbox/picknickmand: € 50

15. De huurder betaalt een waarborg, met kredietkaart, van € 300,00 per wagen voor de aanvang van de huurperiode. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de wagen in dezelfde staat (zie beschrijving), als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van eventuele schade te verrekenen met de bedrag van de waarborg. Onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

16. Eenmalige machtiging: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt de huurder hierbij de verhuurder om deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag na de huurperiode middels deze machtiging te laten debiteren van onderstaande bankrekening van de huurder.

17. De Fiat 500 Oldtimers worden afgeleverd met een volle tank, goed voor +/- 250 – 300 km, 20L. De Fiat 500 Oldtimer dient volgetankt terug te komen met Excellium Super 98 Benzine. Dit dient te gebeuren in het tankstation van “Florencia, BV Florence”, Vissersstraat 6. 8340 Moerkerke. Er kan enkel met de kaart worden betaald aan de pomp. Indien deze niet volledig vol getankt terugkomen, wordt er per auto – bovenop de kosten van de verbruikte brandstof – € 20 in rekening gebracht. Ticketje dient getoond te worden bij aflevering van het voertuig. Indien noodzakelijk kan er tussendoor ook elders worden getankt, maar enkel met SUPER 98 Benzine.

18. Er geldt geen beperking of meerprijs op het aantal gereden kilometers.

19. Verzekering: Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de Fiat 500 Oldtimers worden verhuurd zonder chauffeur. De Fiat 500 Oldtimer wordt aangewend voor onbetaald vervoer van personen en zaken. De wagens zijn verzekerd in kader van de waarborgen BA auto en rechtsbijstand (franchise €250), de wagens zijn NIET verzekerd in omnium (eigen schade, brand, diefstal, glasbreuk en natuurschade). Bij schade met zware fout (slechte huisvaderstijl) zal deze waarborg ingehouden worden en vallen alle kosten ten laste van de huurder met een maximum van € 15.000,00 per Fiat 500 Oldtimer. Voor wat betreft de aard en omvang van de dekking wordt verwezen naar de daarop toepasselijke polisvoorwaarden, waarvan een kopie in Fiat 500 Oldtimer ter beschikking ligt. Huurder verklaart van die kopie van die polisvoorwaarden kennis te hebben genomen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en de inhoud daarvan te aanvaarden. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de Fiat 500 Oldtimer geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen, die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

20. Wij leveren onze Fiat 500 Oldtimers steeds in goede staat zonder chauffeur, dit betekent dat u zelf de Fiat 500 Oldtimer komt halen en terug brengen.

21. Technische bijstand: Onze Fiat 500 Oldtimer genieten altijd van een onderhoud uitgevoerd door een professionele automonteur. Daar het oude wagens zijn is een technisch mankement niet onmogelijk. Indien dit zou voorvallen doen wij er altijd alles aan om dit ter plaatse op te lossen of om een vervangwagen te brengen tijdens de verhuring in een straal van 30 km van bij Florencia. Indien er toch een panne zou zijn en we deze niet kunnen verhelpen kan dit nooit een aanleiding zijn om kortingen te bekomen of huurgelden terug te vragen.

22. Voor geschillen inzake onderhavige huurovereenkomst of algemene huurvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van “Florencia, BV Florence” is gevestigd bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Algemene Huurvoorwaarden Scooters

1. De huurder en eventuele overige bestuurders verklaren voorafgaand aan de huurperiode een exemplaar te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en ook akkoord te gaan met de algemene huurvoorwaarden van “Florencia, BV Florence”. In geval van een groepsactiviteit, waarbij derhalve meerdere personen gebruik maken van de Scooters, wordt er één huurovereenkomst afgesloten voor alle Scooters samen. De huurder vermeld op de overeenkomst is de hoofdverantwoordelijke en staat in voor de naleving van de algemene huurvoorwaarden m.b.t. het gebruik van alle Scooters, ook door de overige bestuurders.

2. De huurder is verantwoordelijk voor de boorddocumenten en sleutels die meegeleverd worden bij de Scooters.

3. De bestuurder dient minimum 23 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Er wordt voor vertrek een kopie genomen van het rijbewijs en de identiteitskaart van de bestuurder, alsook van de kredietkaart waarmee de borg wordt betaald.

4. Bij aflevering van de Scooters worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten, en ook de werking van het voertuig doorgenomen. De gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken en ook alle door verhuurder gegeven instructies dienen onverwijld en onverkort door de huurder en de overige bestuurders te worden opgevolgd en uitgevoerd. De huurder erkent de Scooters te hebben ontvangen in goede staat.

5. De Scooter huurperiode is volgens boeking. Bij vroegtijdige terug bezorging blijft de volledige overeengekomen huurprijs gelden en verworven. Inlevering dient te geschieden op onze locatie of een vast en vooraf afgesproken plek en tijdstip. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt per begonnen 15 minuten een direct te betalen toeslag van € 10 per Scooter per kwartier.

6. 1 Volle benzinetank inbegrepen in de prijs. De huurder ontvangt de Scooters volgetankt, goed voor ongeveer 250km.  Indien noodzakelijk kan er tussendoor ook worden bijgetankt, maar enkel met Excellium Super 98 Benzine. Verkeerd tanken is ten koste van de huurder. Indien u gebruik maakt van een Bongo-bon is de benzine niet inbegrepen en dienen de scooters volgetankt teruggebracht te worden.

7. Er geldt geen beperking of meerprijs op het aantal gereden kilometers.

8. De huurder en de overige bestuurders dienen zich te allen tijde te houden aan de geldende verkeersregels en wetgeving en zijn verplicht zich ten allen tijde op een verantwoordelijke en verantwoorde manier te gedragen met de voertuigen volgens de regels van een goede huisvader. Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden zowel voorafgaande als tijdens het gebruik van de Scooters. De huurder en de overige bestuurders zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke overtreding van de verkeerscode en/of administratieve reglementen en voor elke geldboete en/of retributie en/of administratieve sanctie die zou worden opgelegd in dat verband. De huurder en de overige bestuurders verbinden er zich toe om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te berijden. Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld bij foutief gebruik hiervan.

9. Verkeers- en parkeerboetes tijdens de huurperiode zijn altijd ten laste van de huurder.

10. Kinderen van 3 tot 8 jaar moeten vervoerd worden in een kinderzitje dat door ons wordt aangeboden als optie bij de reservatie. (Beperkte beschikbaarheid). De huurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik hiervan. Kinderen jonger dan 3 jaar zijn niet toegelaten op de Scooters.

11. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het berijden van verlaagde stoepranden, bospaden, niet vlakke (kassei)wegen, onverharde wegen of veldwegen zijn ten laste van de huurder en de overige bestuurders van de Scooters.

12. De huurder en de overige bestuurders van de Scooters zijn aansprakelijk – minstens voor het niet door de verzekering gedekte gedeelte – voor alle schade ten gevolge van diefstal, verlies en/of verduistering en ook voor alle overige schade, hoe ook veroorzaakt, welke aan de gehuurde Scooters en aan derden is toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze schade het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de huurder of de overige bestuurders, diens lijfgoederen en/of derden, hoe ook ontstaan. De Scooters zijn BA verzekerd en rechtsbijstand, met een franchise van €500,-

13. Ingeval van schade dient de verhuurder te allen tijde zo spoedig mogelijk te worden ingelicht en dient desgevallend door de huurder of de overige bestuurders een schadeformulier ter plaatse te worden ingevuld en ondertekend te worden. De huurder of de overige bestuurders verklaren hun volle

medewerking te verlenen aan de afhandeling van een schadegeval waaronder de medewerking aan een tegensprekelijke vaststelling (bij voorkeur bij teruggave van de goederen) van de door de verhuurder vastgestelde schade. Hiertoe volstaat een uitnodiging vanwege de verhuurder.

14. Bij diefstal, verlies of volledige vernieling is de huurder aansprakelijk voor de totale en reële schade aan de Scooters, helmen, gsm-houders en accessoires voor zover deze niet gedekt is door de verzekering. De schade door huurderving is daarin niet begrepen en kan daarom extra gevorderd worden.

15. De verhuurder zorgt voor de nodige veiligheidsaspecten waaronder o.a. helmen, kinderzitjes, gsm-houders, enz. Het is de verplichting van de huurder om deze apparaten correct te gebruiken. De huurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief gebruik van de toestellen

16. De verhuurder is gerechtigd om de verhuurde goederen na vermeend en/of gebleken misbruik of na vastgestelde inbreuken op de huidige algemene huurvoorwaarden onmiddellijk terug te roepen en te laten inleveren, zonder het recht voor de huurder op enige restitutie van huurpenningen onverminderd het recht om de eventueel veroorzaakte schade te verhalen op de huurder of de overige bestuurders.

17. Annuleringen: De verhuurder heeft het recht om op basis van voorspelde weersomstandigheden de boeking maximum 24 uur op voorhand te verplaatsen naar een andere datum indien er een reëel risico op beschadiging bestaat of onveilige situaties kunnen ontstaan.

18. Verzoeken tot wijziging van het aantal deelnemers bij arrangement of gedeeltelijke dan wel gehele annuleringsverzoeken kunnen door de huurder schriftelijk worden ingediend. De huurder is alle boekings- en reserveringskosten verschuldigd die desgevallend van het reeds bij reservatie betaalde voorschot kunnen worden afgehouden. Annuleren kan kosteloos tot 48uur voor aanvang, tussen de 48 uur en 24 uur bedraagt de prijs 50% en 100% op de dag zelf; minder dan 24 uur voor aanvang (met uitzondering van punt 16).

19. Het is de huurder of de overige bestuurders niet toegestaan om behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de verhuurder de Scooters in gebruik of onderverhuur af te staan dan wel de huurrechten over te dragen (geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk).

20. Vervoer naar of het ophalen van Scooters bij hotel of op locatie naar wens kan eerst na reservering door ons en op strikte en duidelijk vooraf overeengekomen transportprijs en tijdstippen gebeuren. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief € 75, exclusief BTW per heel of gedeeltelijk verstreken uur.

21. Door “Florencia, BV Florence” is een waarborg voor huurders eigen risico aangegaan. De huurder en de overige bestuurders worden hierover geïnformeerd. Zij blijven aansprakelijk voor de franchise bij dekking door de verzekeringsmaatschappij bij een schadegeval.

22. De huurder betaald een waarborg, met kredietkaart, van €300 per Scooter. Deze borgsom ontvangt de huurder terug na de huurperiode indien de Scooter onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurovereenkomst  teruggebracht wordt. Voor vertrek en opmaak huurovereenkomst wordt de staat van bevinding opgemaakt  samen met huurder. De verhuurder is gerechtigd het totaalbedrag ter dekking van eventuele vastgestelde schade van welke aard ook (desgevallend na uitnodiging tot tegensprekelijke vaststellingen in dat verband) met de waarborgsommen te compenseren, onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

23. Eenmalige machtiging: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt de huurder hierbij de verhuurder om deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag na de huurperiode middels deze machtiging te laten debiteren van onderstaande kredietkaart van de huurder.

24. Voor geschillen inzake onderhavige huurovereenkomst of algemene huurvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van “Florencia, BV Florence” is gevestigd bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.